Grażyna Rowicka, Maria Gołębiowska-Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 16.11.2009. Zaakceptowano/Accepted: 20.11.2009.

Ocena częstości występowania nietolerancji laktozy u dzieci z alergią na białka mleka krowiego

The frequency of lactose intolerance in children with cow’s milk allergy Alergoprofil 2010; 1(6): 27-30. DOI:
STRESZCZENIE

Streszczenie: Objawy kliniczne alergii na białka mleka krowiego (ABMK) oraz nietolerancji laktozy mogą być podobne pomimo odmiennej ich patogenezy. Choroby te mogą także ze sobą współistnieć. Celem pracy była ocena częstości występowania nietolerancji laktozy u dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Materiał i metody. Badaniami objęto 94 dzieci w wieku od 2 do 5 lat z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Dzieci podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowiło 51 dzieci (25 dziewczynek oraz 26 chłopców), średnia wieku 3,6 ±1,37 roku, z rozpoznaną ABMK. Grupę drugą (porównawczą) stanowiło 43 dzieci (19 dziewczynek oraz 24 chłopców), średnia wieku 3,4 ±1,17 roku, u których nie potwierdzono występowania ABMK. U wszystkich dzieci przeprowadzano wodorowy test oddechowy (WTO) po obciążeniu laktozą. Test wykonywano zgodnie z przyjętymi standardami. Przez 24 godziny po doustnym obciążeniu laktozą prowadzono obserwację pod kątem wystąpienia u dzieci niepożądanych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Wyniki. Nieprawidłowy wynik WTO świadczący o zaburzeniu trawienia i wchłaniania laktozy uzyskano u 4 dzieci (7,8%) z ABMK. Objawy kliniczne po doustnym obciążeniu laktozą świadczące o jej nietolerancji obserwowano u 5 dzieci (9,8%) z tej grupy, w tym u 3 (5,9%) z nieprawidłowym wynikiem WTO oraz u 2 (3,9%) z wynikiem prawidłowym. Wśród dzieci z grupy II nieprawidłowy wynik WTO uzyskano u 5 dzieci (11,6%), natomiast objawy kliniczne po teście obserwowano u 6 (14%) dzieci, w tym u 3 (7%) z nieprawidłowym wynikiem WTO i 3 (7%) z wynikiem prawidłowym. Wnioski. Częstość występowania zaburzeń trawienia i wchłaniania laktozy oraz objawów klinicznych jej nietolerancji u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z alergią na białka mleka krowiego wynosi odpowiednio 7,8% oraz 9,8%. Niższa częstość występowania zaburzeń trawienia i wchłaniania laktozy oraz objawów jej nietolerancji u dzieci z ABMK w stosunku do dzieci nieuczulonych w tym samym wieku przemawia przeciwko wtórnemu do alergii ich występowaniu.

ABSTRACT

Abstract: Clinical symptoms of cow’s milk allergy (CMA) and lactose intolerance may be similar, although the pathogenesis of both diseases is different. These diseases can also coexist with each other. The aim of this study was to assess the frequency of lactose intolerance in children with CMA. Material and methods. The study involved 94 children aged from 2 to 5 years with gastrointestinal symptoms. Children were divided into two groups. Group first was the 51 children, 25 girls and 26 boys, mean age 3.6 ±1.37 years with a diagnosed cow milk allergy (CMA). Group of the second was the 43 children, 19 girls and 24 boys, mean age 3.4 ±1.17 years who did not have confirmed the presence CMA. In all children performed hydrogen breath test (HBT) after the oral administer of lactose. After ingestion of lactose were carried out 24 hours observation of children for adverse symptoms of the gastrointestinal tract. Results. Lactose malabsorption in HBT was observed in 4 (7.8%) children with CMA. Clinical symptoms in this group after ingestion of lactose were observed in 5 (9.8%) children including 3 (5.9%) children with decreased absorption of lactose in HBT and 2 (3.9%) with correct this test result. Among the children in the second group the WTO result indicating malabsorption of lactose was obtained in 5 children (11.6%), while clinical symptoms after the test was observed in 6 (14%) children, including 3 (7%) with abnormal WTO results and 3 (7%) with correct result. Conclusions. The frequency of lactose malabsorption and clinical symptoms of lactose intolerance in children with CMA aged 2 to 5 years was respectively 7.8% and 9.8%. Lower frequency of lactose malabsorption and symptoms of lactose intolerance in children with CMA in relation to not allergic children in the same age argues against their secondary to the allergy occurrence.

POPRZEDNIE NUMERY