Agnieszka Woźniak Kosek, Jarosław Kosek, Katarzyna Żukowska

Otrzymano/Received: 20.12.2009. Zaakceptowano/Accepted: 24.12.2009.

Problem wirusów przenoszonych przez żywność

Aspects of viruses transmitted through foods Alergoprofil 2010; 1(6): 14-20. DOI:
STRESZCZENIE

Występowanie wirusów w żywności wiąże się z zanieczyszczeniem surowców dla przemysłu spożywczego, a także z nieprzestrzeganiem zasad higieny przez pracowników zakładów przemysłowych i punktów żywienia zbiorowego. W artykule omówiono czynniki sprzyjające występowaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów w środowisku i produktach spożywczych. Scharakteryzowano także wrażliwość wirusów na czynniki fizyczne i chemiczne.

ABSTRACT

The occurrence of viruses in food is connected with level of contamination of comestible industry materials and also with not observing the rules of self hygiene of the employees, with leads to diffusion of viruses diseases. In this paper discussed factors to favourable occurrence and to spreading of viruses in environment and alimentary products. Characteristic viruses by physical and chemical factors are presented.

POPRZEDNIE NUMERY